Musume DOKYU! Eruda Yonchoume no Hitobito - Episodes 1 - 40

Featuring Natsumi Abe, Asami, Maki Goto, Kaori Iida, Ayaka Kimura, Aya Matsuura, Megumi Murata, Masae Otani, Hitomi Saito, Mai Satoda,
Ayumi Shibata, Mari Yaguchi, Kei Yasuda and members of Osaka's Yoshimoto comedy group.

.................................... ............................................. .....................................................  
Episode 1 May 8, 2006 Kei Yasuda
Episode 2 May 9, 2006 Kei Yasuda
Episode 3 May 10, 2006 Aya Matsuura
Episode 4 May 11, 2006 Aya Matsuura
Episode 5 May 12, 2006 Maki Goto
Aya Matsuura
Ayumi Shibata
Kei Yasuda
Episode 6 May 15, 2006 Maki Goto
Ayumi Shibata
Episode 7 May 17, 2006 Maki Goto
Aya Matsuura
Hitomi Saito
Episode 8 May 18, 2006 Maki Goto
Aya Matsuura
Mari Yaguchi
Episode 9 May 19, 2006 Mari Yaguchi
Masae Otani
Mai Satoda
Episode 10 May 22, 2006 Masae Otani
Mai Satoda
Episode 11 May 23, 2006 Natsumi Abe
Episode 12 May 25, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito
Episode 13 May 26, 2006 Natsumi Abe
Episode 14 May 29, 2006 Maki Goto
Ayumi Shibata
Episode 15 May 30, 2006 Maki Goto
Ayumi Shibata
Episode 16 May 31, 2006 Megumi Murata
Masae Otani
Mai Satoda

Episode 17 June 1, 2006 Natsumi Abe
Kaori Iida

Episode 18 June 2, 2006 Natsumi Abe
Kaori Iida

Episode 19 June 5, 2006 Maki Goto
Episode 20 June 6, 2006 Natsumi Abe
Maki Goto

Episode 21 June 8, 2006 Natsumi Abe
Episode 22 June 9, 2006 Natsumi Abe
Episode 23 June 12, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito
Mari Yaguchi

Episode 24 June 14, 2006 Natsumi Abe
Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Mari Yaguchi

Episode 25 June 15, 2006 Megumi Murata
Masae Otani
Mari Yaguchi

Episode 26 June 16, 2006 Megumi Murata
Masae Otani
Mari Yaguchi

Episode 27 June 19, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito

Episode 28 June 20, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito

Episode 29 June 22, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito

Episode 30 June 23, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito

Episode 31 June 26, 2006 Megumi Murata
Masae Otani

Episode 32 June 27, 2006 Asami
Maki Goto
Ayumi Shibata

Episode 33 June 28, 2006 Asami
Maki Goto
Ayumi Shibata

Episode 34 June 29, 2006 Masae Otani
Mai Satoda

Episode 35 June 30, 2006 Masae Otani
Mai Satoda

Episode 36 July 3, 2006 Maki Goto
Ayaka Kimura

Hitomi Saito
Episode 37 July 4, 2006 Maki Goto
Ayaka Kimura

Episode 38 July 6, 2006 Maki Goto
Ayumi Shibata

Episode 39 July 7, 2006 Maki Goto
Hitomi Saito
Ayumi Shibata

Episode 40 July 10, 2006 Maki Goto
Hitomi Saito
Ayumi Shibata

Episodes 41-79 * Episodes 80-87 * Idol Page