Musume DOKYU! Eruda Yonchoume no Hitobito - Episodes 80-87

Featuring Masae Otani, Hitomi Saito, Mai Satoda, Ayumi Shibata in a reprise of the series.

.................................... ............................................. .....................................................  
Episode 80 September 20, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata
Episode 81 September 21, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata
Episode 82 September 22, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata
Episode 83 September 25, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata
Episode 84 September 26, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata
Episode 85 September 27, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata
Episode 86 September 28, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata
Episode 87 September 29, 2006 Masae Otani
Hitomi Saito
Mai Satoda
Ayumi Shibata

Episodes 1 - 40 * Episodes 41-79 * Idol Page