Musume DOKYU! Eruda Yonchoume no Hitobito - Episodes 41-79

Featuring Natsumi Abe, Maki Goto, Atsuko Inaba, Ayaka Kimura, Miuna, Megumi Murata, Yuko Nakazawa, Masae Otani, Hitomi Saito, Mai Satoda, Ayumi Shibata, Mari Yaguchi, Kei Yasuda and members of Osaka's Yoshimoto comedy group.

.................................... ............................................. .....................................................  
Episode 41 July 11, 2006 Mari Yaguchi
Kei Yasuda
Episode 42 July 12, 2006 Mari Yaguchi
Kei Yasuda
Episode 43 July 13, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito

Mari Yaguchi
Kei Yasuda
Episode 44 July 14, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito

Mari Yaguchi
Episode 45 July 17, 2006

Natsumi Abe
Mari Yaguchi

Episode 46 July 18, 2006 Natsumi Abe
Mari Yaguchi
Episode 47 July 21, 2006 Natsumi Abe
Episode 48 July 24, 2006 Natsumi Abe
Episode 49 July 31, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito
Mari Yaguchi
Episode 50 August 1, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito
Mari Yaguchi
Episode 51 August 2, 2006 Natsumi Abe
Hitomi Saito
Mari Yaguchi
Episode 52 August 3, 2006 Natsumi Abe
Maki Goto
Atsuko Inaba
Megumi Murata
Hitomi Saito
Mari Yaguchi
Episode 53 August 4, 2006 Maki Goto
Atsuko Inaba
Megumi Murata
Hitomi Saito
Episode 54 August 7, 2006 Maki Goto
Atsuko Inaba
Megumi Murata
Hitomi Saito
Episode 55 August 8, 2006 Maki Goto
Atsuko Inaba
Megumi Murata
Hitomi Saito
Mari Yaguchi
Episode 56 August 11, 2006 Atsuko Inaba
Mari Yaguchi
Episode 57 August 14, 2006 Atsuko Inaba
Mari Yaguchi
Episode 58 August 15, 2006 Atsuko Inaba
Megumi Murata
Masae Otani
Ayumi Shibata
Mari Yaguchi
Episode 59 August 16, 2006 Megumi Murata
Masae Otani
Ayumi Shibata
Episode 60 August 17, 2006 Megumi Murata
Masae Otani
Ayumi Shibata
Episode 61 August 18, 2006 Megumi Murata
Masae Otani
Episode 62 August 21, 2006 Natsumi Abe
Episode 63 August 22, 2006 Natsumi Abe
Atsuko Inaba
Hitomi Saito
Episode 64 August 23, 2006 Atsuko Inaba
Yuko Nakazawa
Hitomi Saito
Episode 65 August 24, 2006 Atsuko Inaba
Yuko Nakazawa
Hitomi Saito
Episode 66 August 25, 2006 Atsuko Inaba
Megumi Murata
Yuko Nakazawa
Masae Otani
Hitomi Saito
Episode 67 August 28, 2006 Megumi Murata
Masae Otani
Episode 68 September 4, 2006 Ayaka Kimura
Episode 69 September 5, 2006 Ayaka Kimura
Episode 70 September 6, 2006 Natsumi Abe
Ayaka Kimura
Episode 71 September 7, 2006 Natsumi Abe
Episode 72 September 8, 2006 Natsumi Abe
Episode 73 September 11, 2006 Hitomi Saito
Ayumi Shibata
Episode 74 September 12, 2006 Natsumi Abe
Yuko Nakazawa
Hitomi Saito
Episode 75 September 13, 2006 Natsumi Abe
Yuko Nakazawa
Hitomi Saito
Episode 76 September 14, 2006 Miuna
Masae Otani
Mai Satoda
Episode 77 September 15, 2006 Miuna
Masae Otani
Mai Satoda
Episode 78 September 18, 2006 Natsumi Abe
Episode 79 September 19, 2006 Natsumi Abe

Episodes 1 - 40 * Episodes 80-87 * Idol Page